1. Ogólne warunki

1.1 Niniejsze warunki dostaw obowiązują dla wszystkich ofert składanych przez oraz zamówień złożonych do firmy CREO na realizowaną przez firmę CREO sprzedaż oraz dostawę towarów (zwanych dalej: „towarami”), jak również dla wszystkich umów z firmą CREO, które ich dotyczą.
1.2 Niniejszym wyraźnie wyklucza się obowiązywanie warunków dostaw strony trzeciej lub klienta firmy CREO (zwanego dalej: Klientem).
1.3 Klient może powołać się na postanowienia będące odstępstwem od niniejszych warunków dostaw wyłącznie pod warunkiem i w zakresie potwierdzenia ich przez firmę CREO w formie pisemnej.
1.4 Formuły Incoterms 2000 znajdują zastosowanie i stanowią część niniejszych postanowień ogólnych warunków dostaw. W razie stwierdzenia rozbieżności pomiędzy warunkami ogólnymi a formułami Incoterms 2000, zastosowanie znajdują niniejsze warunki ogólne.

2. Oferty zamówienia i umowy

Wszelkie oferty cenowe zachowują ważność przez okres 30 dni od daty potwierdzenia zamówienia złożonego przez Klienta.
2.2 Zamówienia złożone oraz oferty zaakceptowane przez Klienta nie mogą zostać odwołane.
2.3 Zobowiązania firmy CREO powstają dopiero i wyłącznie z chwilą przyjęcia oferty w formie pisemnej lub z chwilą rozpoczęcia jej realizacji.
Ponadto zobowiązania firmy CREO dotyczą wyłącznie zakresu określonego w formie pisemnej. Zobowiązania lub umowy ustne z pracownikami firmy CREO nie mają mocy wiążącej o ile nie zostaną potwierdzone, a ich zakres określony w formie pisemnej.
2.4 Niniejsze warunki obowiązują zarówno przy zmianach umowy, jak również w stosunku do innych oddzielnych umów.
2.5 Minimalna wartość zamówienia wynosi 1000zł dla taśm samoprzylepnych i 2000zł dla materiałów silikonowanych. W przypadku zamówień o wartości mniejszej niż 1000zł w przypadku taśm samoprzylepnych i 2000zł w przypadku materiałów silikonowanych doliczone zostaną koszty dostawy.

3. Rysunki projektowe, przekazywanie danych, dokumenty

3.1 Katalogi, broszury zdjęcia, diagramy, dane dot. wag i miar oraz temu podobne informacje ujawnione mają moc wiążącą wyłącznie wtedy, o ile i w jakim zakresie zostało to wyraźnie uzgodnione w formie pisemnej.
3.2 Firma CREO nie jest zobligowana do udostępniania rysunków konstrukcyjnych, rysunków dotyczących produkcji oraz rysunków szczegółowych.
3.3 Schematy posadowienia lub montażu udostępnione przez firmę CREO są dostarczane wyłącznie do celów informacyjnych. Nie opierają się one na danych matematycznych, ilościowych czy wzorach naukowych.
3.4 Nie wolno przekazywać lub ujawniać osobom trzecim dokumentów lub danych opracowanych przez firmę CREO bez wyraźnej zgody firmy CREO.
3.5 Firma CREO nie ponosi odpowiedzialności za przypadki naruszenia praw własności Klienta lub osób trzecich wynikające z wykorzystania rysunków, modeli, instrukcji itd. dostarczonych przez Klienta.

4. Cena

4.1 Ceny ustalone przez firmę CREO lub z nią uzgodnione są cenami netto, czyli nie zawierają podatku VAT i obowiązują dla dostaw loco zakład lub loco skład towarów bez opakowania. Nie obejmują one również kosztów pakowania, załadunku, transportu, rozładunku, ubezpieczenia, instalacji, montażu i /lub innych usług.
4.2 Ceny mogą ulegać zmianom w następstwie wahań kursów walut oraz innych okoliczności, takich jak wzrost kosztów własnych, mający wpływ na zmianę ceny nabycia w okresie pomiędzy datą wyceny i/lub przesłania oferty a datą potwierdzenia zamówienia przez Klienta.

5. Terminy dostaw i dostawy

5.1 Firma CREO, wg własnego uznania, ma prawo do szacunkowego ustalenia daty dostawy w oparciu o zwyczajowe praktyki. Okres realizacji zamówienia naliczany jest od momentu zawarcia umowy, po otrzymaniu przez firmę CREO wszystkich niezbędnych przedmiotów, dokumentów oraz danych od Klienta, jak również po otrzymaniu przez firmę CREO uzgodnionej zaliczki lub jakiegokolwiek uzgodnionego zabezpieczenia płatności oddanego jej do dyspozycji.
5.2 Za wyjątkiem sytuacji określonych w art. 7.3 towary do dostarczenia przez firmę CREO uznaje się za dostarczone z chwilą opuszczenia przez nie zakładu lub składu firmy CREO lub zaangażowanych przez nią do transportu lub dla dobra Klienta osób trzecich.
5.3 Fakt niezrealizowania dostawy w przewidzianym terminie nie upoważnia Klienta do dochodzenia roszczeń o odszkodowania dodatkowe lub zastępcze, ani do niewywiązania się z jakichkolwiek własnych zobowiązań określonych umową. Klient ma jednakże prawo rozwiązać umowę w drodze pisemnego oświadczenia, o ile firma CREO w dalszym ciągu nie zrealizuje dostawy przedmiotowych towarów w stosownym terminie uzgodnionym z Klientem w formie pisemnej.
5.4 Terminy realizacji dostaw ulegają wydłużeniu o czas opóźnienia w realizacji umowy spowodowanego działaniem siły wyższej. Terminy te zostaną również wydłużone o czas spóźnienia Klienta w wypełnianiu zobowiązań umownych lub innych zobowiązań, których wypełnienia firma CREO może oczekiwać.
5.5 Jeżeli firma CREO zaaprobowała karę pieniężną za spóźnienie w dostawie, wówczas jest zobowiązana do uiszczenia niniejszej kary tylko pod warunkiem, że spóźnienie w dostawie nastąpiło w wyniku zaniedbania po stronie firmy CREO, a Klient przedstawi dowody potwierdzające rzeczywiste straty poniesione w wyniku spóźnienia w dostawie. Wysokość kary w żadnym wypadku nie może być wyższa niż wysokość rzeczywistych strat poniesionych przez Klienta.
5.6 CREO zastrzega sobie prawo do dostaw częściowych. Każda dostawa częściowa będzie uznawana za osobną dostawę zgodnie z zakresem stosowalności niniejszych warunków.
5.7 CREO zastrzega sobie prawo do dostaw towaru w ilości o 10% mniejszej lub większej w stosunku do potwierdzonej wielkości dostawy.

6. Ryzyko i przeniesienie prawa własności

6.1 Z chwilą domniemania dostarczenia towarów zgodnie z art. 5.2; 5.3 lub art. 7.3. ryzyko za dostarczane przez firmę CREO towary jest po stronie Klienta.
6.2 Załadunek, wysyłka lub transport, rozładunek oraz ubezpieczenie towarów do dostarczenia odbywa się na ryzyko Klienta, nawet wtedy, gdy są one wykonywane przez firmę CREO.
6.3 Prawa własności przemysłowej i intelektualnej na towary związane z towarami do dostarczenia, a także na dokumenty, przedmioty i/lub usługi związane z nimi pozostają własnością firmy CREO lub osób trzecich do nich uprawnionych i w żadnym wypadku nie są przenoszone na Klienta.

7. Przyjęcie dostawy, sprawdzenie towaru

7.1 Klient jest zobowiązany do bezzwłocznej współpracy w zakresie uzgodnionych inspekcji lub sprawdzeń towaru. W przypadku braku terminowej współpracy ze strony Klienta w zakresie dokonywania sprawdzeń/inspekcji lub niemożności ich przeprowadzenia w uzgodnionym terminie, dostarczone przedmioty uznaje się za przyjęte i odebrane.
7.2 Klient jest zobowiązany przyjąć dostawę z chwilą przygotowania dostarczanych towarów do transportu lub wysyłki.
7.3 Jeżeli Klient nie wykazuje woli współpracy w zakresie terminowych lub uzgodnionych w czasie inspekcji, sprawdzeń, lub odbiorów dostaw, towary zostaną uznane za dostarczone o czasie możliwej lub oczekiwanej ze strony firmy CREO inspekcji, sprawdzenia lub odbioru, w odstępstwie od postanowień zawartych w art. 5.2.
7.4 Firma CREO ma prawo dochodzenia rekompensaty za szkody i koszty powstałe w wyniku odmowy lub zwłoki w przeprowadzeniu kontroli, sprawdzenia lub odbioru.
7.5 Firma CREO ma prawo dochodzenia rekompensaty za szkody i koszty powstałe w wyniku odmowy lub zwłoki w przeprowadzeniu kontroli, sprawdzenia lub odbioru.

8. Siła wyższa

8.1 Firma CREO ma prawo powołać się na siłę wyższą, jeżeli wykonanie postanowień niniejszej umowy stanie się niemożliwe lub utrudnione w całości lub części, czasowo lub nie, poprzez zaistnienie okoliczności pozostających w sposób uzasadniony poza jej kontrolą, w tym blokady obiektu lub budynku, strajków, określonych przerw w pracy lub tzw. strajku włoskiego i lokautu, zwłoki w dostawie na rzecz firmy CREO części, towarów i usług zamówionych u osób trzecich, innych niż okoliczności, których zaistnienie można przypisać firmie CREO, wypadków i przerw w działalności gospodarczej.
8.2 W przypadku zaistnienia siły wyższej po stronie firmy CREO jej zobowiązania podlegają zawieszeniu. Jeżeli działanie siły wyższej trwa przez okres dłuższy niż 3 miesiące, zarówno firma CREO jak i jej Klient mają prawo rozwiązać niemożliwe do wykonania części umowy w drodze pisemnego oświadczenia, bez uszczerbku dla postanowień art. 12.

9. Gwarancja

9.1 Firma CREO gwarantuje za dobrą jakość dostarczanych towarów w zakresie wad i usterek konstrukcyjnych, materiałowych lub wykończeniowych stwierdzonych w okresie gwarancyjnym i zgłoszonych do reklamacji w przewidzianym terminie. Firma jest zobowiązana do ponownej darmowej dostawy lub darmowej naprawy przedmiotowych towarów, bądź zapisania na dobro rachunku Klienta w stopniu uzasadnionym całości lub część kwoty, na którą opiewa faktura za przedmiotowe towary. Decyzja, które z powyższych rozwiązań znajdzie zastosowanie pozostaje w gestii firmy CREO.
9.2 Okres gwarancji wyrażony w liczbie miesięcy jest dostarczany na życzenie klienta.
9.3 Widoczne usterki i wady muszą zostać zgłoszone przez Klienta do reklamacji nie później niż w dniu inspekcji lub kontroli towarów, a w sytuacji, gdy taka inspekcja lub kontrola nie została uzgodniona, w ciągu 14 dni od daty dostawy towarów. Niedotrzymanie powyższych terminów skutkuje wygaśnięciem ewentualnych roszczeń względem firmy CREO.
9.4 Reklamacje innych wad i usterek należy wnosić w formie pisemnej w ciągu 14 dni od ich stwierdzenia, pod rygorem utraty prawa do jakichkolwiek roszczeń względem firmy CREO.
9.5 Po złożeniu reklamacji, Klient zobowiązany jest traktować dostarczone towary z należytą starannością do czasu wyboru przez firmę CREO jednego z działań naprawczych określonych w art. 9.1.
9.6 Wszelkie prawa gwarancyjne wygasają, w przypadku gdy:
a) instrukcje firmy CREO względem składowania, przechowywania, testowania, instalacji, montażu, monitoringu, konserwacji i/lub użytkowania towaru nie są ściśle przestrzegane;
b) dostarczone towary są użytkowane w sposób niezgodny z umową lub ich przeznaczeniem;
c) Klient lub osoby trzecie nie zaangażowane przez firmę CREO podjęły bez jej zgody działania obejmujące dostarczone przez CREO towary.
d) Klient nie wypełnił żadnego ze swoich zobowiązań wobec firmy CREO wynikających z postanowień niniejszej umowy, lub też nie wypełnił ich terminowo lub należycie.
9.7 Zobowiązania gwarancyjne po stronie firmy CREO względem Klienta za towary lub części towarów nabytych przez CREO od osób trzecich nie mogą w żadnym wypadku obowiązywać w zakresie większym lub przez dłuższy okres czasu niż zobowiązania gwarancyjne wyżej wymienionych osób trzecich wobec firmy CREO. Firma CREO zostanie zwolniona ze swoich zobowiązań z chwilą, gdy swoje roszczenia względem osób trzecich przeniesie na klienta.
9.8 Na życzenie firmy CREO Klient jest zobowiązany umożliwić jej wykonywanie czynności gwarancyjnych i niezwłocznie poinformować CREO o wszelkich ewentualnych zobowiązaniach pozwalających firmie CREO na zmniejszenie kosztów po jej stronie.
9.9 W przypadku reklamacji jakościowych dostarczonego towaru podstawą do uznania reklamacji jest etykieta znajdująca się na opakowaniu zawierająca niezbędne informacje będące podstawą do rozpoczęcia procesu rozpatrywania reklamacji. W wypadku, gdy konieczna jest wymiana towaru - a reklamacja finalnie nie zostanie uznana - klient jest zobowiązany do pokrycia wszelkich kosztów transportu materiału i elementów na wymianę.

10. Odpowiedzialność i zwolnienie z odpowiedzialności odszkodowawczej

10.1 Odpowiedzialność firmy CREO za wadliwość dostarczonych przez nią towarów ogranicza się do wypełniania zobowiązań gwarancyjnych określonych w poprzednim artykule.
10.2 Firma CREO w żadnym wypadku nie jest zobowiązana do wypłaty odszkodowań zastępczych lub dodatkowych, za wyjątkiem odszkodowań za szkody powstałe w następstwie zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa po stronie firmy CREO lub jej pracowników. Firma CREO w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty zysków, szkód wynikowych lub pośrednich, jeżeli nie powstały one w wyniku zamierzonego działania ze strony firmy CREO.
10.3 Jeżeli firma CREO zostanie zobowiązana do wypłacenia odszkodowania, jego wysokość nie będzie wyższa niż - wedle uznania firmy CREO - wartość faktury za dostarczone przez nią towary lub towary, względem których wystąpiły szkody, lub też w przypadku, gdy stwierdzone szkody pokrywa polisa ubezpieczeniowa firmy CREO, kwota pieniężna będzie wypłacona firmie przez ubezpieczyciela.
10.4 W przypadku nałożenia na firmę CREO kary pieniężnej, obowiązek zapłacenia odszkodowania ogranicza się do wysokości kary pieniężnej, bez uszczerbku dla postanowień art. 5.5.
10.5 Wszelkie roszczenia względem firmy CREO, za wyjątkiem roszczeń przez nią uznanych, wygasają po upływie 30 dni od daty powstania roszczenia.
10.6 Warunki ograniczające, wyłączające lub konstytuujące odpowiedzialność, którym podlega firma CREO ze strony swoich dostawców lub podwykonawców w zakresie dostarczonych towarów, mogą zostać nałożone przez firmę CREO również na Klienta.
10.7 Pracownicy firmy CREO lub niezależni wykonawcy zaangażowani przez CREO celem realizacji umowy mogą podjąć wobec Klienta wszelkie środki zaradcze dozwolone niniejszą umową, tak jakby sami byli Stroną tej umowy.
10.8 Klient przejmuje odpowiedzialność i pokrywa koszty z tytułu roszczeń ze strony osób trzecich względem firmy CREO, jej pracowników oraz niezależnych wykonawców zaangażowanych przez firmę CREO celem realizacji umowy w zakresie obejmującym realizację tej umowy, o ile zakres ten jest większy lub inny niż zobowiązania firmy CREO względem Klienta.
10.9 Klient ma obowiązek ścisłego przestrzegania krajowych lub międzynarodowych ograniczeń rządowych w zakresie eksportu, importu oraz ich zastosowania dla dostarczanych towarów. Pokrywa on szkody powstałe po stronie firmy CREO z tytułu nieprzestrzegania tych ograniczeń.

11. Płatności i zabezpieczenie

11.1 Płatności należy uiszczać w terminie zgodnym z wystawioną fakturą. Płatności należy dokonywać na wskazane przez firmę CREO konto bankowe. Firma CREO zastrzega sobie prawo do zażądania w każdej chwili pełnej lub częściowej płatności w formie zaliczki, i/lub uzyskania zabezpieczenia płatności.
11.2 Klient pozbawiony jest prawa do zaliczania na poczet wierzytelności sum pobieranych przez strony i pomiędzy stronami. Wszelkie płatności dokonywane przez Klienta zostaną w pierwszej kolejności zaliczone na poczet najstarszej nieuregulowanej zaległości w płatnościach. Zaistnienie roszczeń gwarancyjnych nie skutkuje zawieszeniem zobowiązań płatniczych po stronie Klienta.
11.3 Jeżeli Klient nie dokona należnej płatności zgodnie z postanowieniami określonymi powyżej, zostanie to uznane za zwłokę w płatności bez konieczności zawiadomienia. Z chwilą powstania zwłoki w płatności po stronie Klienta, wszelkie pozostałe wierzytelności firmy CREO od Klienta stają się wymagalne, a Klient ze skutkiem natychmiastowymi i bez konieczności zawiadomienia jest w zwłoce z uregulowaniem tych wierzytelności. Począwszy od dnia wystąpienia zwłoki w płatnościach po stronie Klienta, jest on zobowiązany do zapłaty firmie CREO odsetek ustawowych za każdy miesiąc lub część miesiąca zwłoki.
11.4 Wszelkimi kosztami powstałymi po stronie firmy CREO z tytułu ściągania należności od Klienta zostanie obciążony Klient.

12. Rozwiązanie umowy

12.1 Jeżeli Klient nie wypełnia jednego lub więcej swoich zobowiązań, nie wypełnia ich terminowo lub należycie, ogłosi upadłość, zażąda (czasowego) moratorium na spłatę zadłużenia, prowadzi działania w celu rozwiązania swojego przedsiębiorstwa lub jeżeli składniki jego majątku zostały zajęte na mocy decyzji sądu w całości lub części, firma CREO ma prawo zawiesić realizację umowy lub wypowiedzieć umowę w całości lub części, bez koniecznego zawiadomienia o nienależytym wykonaniu umowy przez złożenie pisemnego oświadczenia, według swojego uznania oraz zastrzegając sobie wszelkie prawa przysługujące mu na mocy umowy w zakresie zwrotu kosztów, wyrównania strat i zwrotu odsetek.
12.2 Klient ma prawo wypowiedzieć umowę wyłącznie w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 5.3 oraz 8.2 niniejszych warunków, przy czym wyłącznie po zapłaceniu firmie CREO wszelkich kwot należnych jej na ten dzień, niezależnie od tego, czy są już wymagalne.
12.3 Jeżeli umowa zostanie rozwiązania na podstawie art. 12.1 przed dostarczeniem uzgodnionych towarów, firma CREO ma prawo do otrzymania pełnej uzgodnionej ceny za te towary, pomniejszonej o sumę oszczędności powstałej bezpośrednio na skutek rozwiązania umowy. Jeżeli stosunek umowy wygaśnie na podstawie art. 12.2, firma CREO ma prawo do otrzymania części uzgodnionej ceny za towary, proporcjonalnie do zakresu czynności podjętych już względem uzgodnionych towarów i wymaganych dla nich czynności, pomniejszonej o sumę oszczędności powstałej bezpośrednio na skutek rozwiązania umowy. Klient zwraca pełne koszty wszystkich już poniesionych nakładów oraz inwestycji podjętych przed rozwiązaniem umowy.

13. Spory prawne i jurysdykcja

13.1 Wszelkie spory powstałe w zakresie dostarczonych towarów lub interpretacji niniejszych ogólnych warunków dostaw będą rozstrzygane wyłącznie w sądzie właściwym dla najbliższej placówki firmy CREO oferującej, wyceniającej, dostarczającej oraz sprzedającej towary, o ile firma CREO nie wybierze innego organu.
13.2 Umowa podlega przepisom prawa obowiązującym w kraju, w którym mieści się placówka firmy CREO dostarczająca towary.